Ứng dụng công nghệ cốp pha: Hướng đi mang lại hiệu quả cao, ung-dung-cong-nghe-cop-pha