trụ lan can cầu thang kính 010314, tru-lan-can-cau-thang-kinh-010314